Obchodní a záruční podmínky, reklamace

I. Základní ustanovení

 1. Obchodní podmínky jsou platné a závazné pro obchodní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím.
 2. Prodávajícím je internetová prodejna www.army-maskace.cz, jejímž provozovatelem je fyzická osoba Richard Tůma, IČ 71255796, DIČ CZ7406300847, se sídlem / bydliště K Jakubu 97/31, 284 01 Kutná Hora, provozovna Tylova 504, 284 01 Kutná Hora, emailová adresa pro vyřizování elektronické pošty rvd.shop@email.cz, tel. 728938822, vedena jako fyzická osoba zapsaná Městským úřadem Kutná Hora, živnostenstkým úřadem, pod č.j.: 2007/25812/ZIV ev.č.: 320501-124995.
 3. Kupujícím je Zákazník, který zakoupil zboží prostřednictvím internetové prodejny Prodávajícího.
 4. Obchodní vztah vzniká vytvořením elektronické objednávky Kupujícím a odesláním této objednávky Prodávajícímu.
 5. Kupující prohlašuje, že byl před odesláním objednávky seznámen s obsahem Obchodních podmínek a s nimi souhlasí.
 6. Předmětem prodeje je sortiment army zboží uvedený v elektronickém Katalogu internetové prodejny.

II. Objednání zboží a uzavření smlouvy

 1. Elektronická objednávka se stává platnou po vyplnění všech povinných údajů uvedených v Objednávkovém formuláři, po jejím odeslání Kupujícím a úspěšném doručení Prodávajícímu.
 2. Povinnými údaji se rozumí údaje nezbytně nutné pro vyřízení objednávky a doručení zboží (tj. jméno a příjmení, popř. název firmy, platná adresa, telefonický a emailový kontakt).
 3. O úspěšném doručení objednávky je zákazník okamžitě informován emailem, v tom okamžiku se objednávka stává platnou a závaznou, a podle platných právních norem je považována za uzavřenou kupní smlouvu.
 4. Objednávky jsou Prodávajícím vyřizovány ve vyhrazeném čase, a to v pracovní době (PO-PÁ 9:00-17:00h, SO 10:00-13:00h).

III. Cena

 1. Ceny v internetové prodejně může Prodávající kdykoli měnit a to bez předchozího upozornění. Ceny uváděné v internetové prodejně jsou vždy platné a závazné v době odeslání objednávky. Pokud bude cena změněna po odeslání objednávky Kupujícím, nebude mít tato změna na již odeslané objednávky vliv.
 2. Všechny ceny uváděné v internetové prodejně jsou uvedeny včetně DPH tučným písmem, dále také jsou standardním písmem v detailu zboží uvedeny ceny bez DPH. Prodávající je plátcem DPH a zákazník, který je plátcem DPH si může nárokovat u finančního úřadu odečet DPH ze zboží u nás nakoupeného dle podmínek stanovených v platném změní zákona o DPH.
 3. V případě odeslání zboží Kupujícímu logistickou společností je k ceně zboží je připočtena cena za dopravu dle aktuálního výběru Kupujícího v objednávkovém formuláři. V případě osobního vyzvednutí objednaného zboží přímo v kamenné prodejně Prodávajícího cena za dopravné účtována není.

IV. Možnosti platby

 1. Zboží je zasíláno Prodávajícím na adresu Kupujícího na dobírku, Kupující tedy hradí cenu hotově nebo kartou přímo při převzetí zboží.

V. Způsoby doručení

 1. Zboží lze objednat s možností osobního odběru v kamenné prodejně a v tomto případě není účtováno žádných dalších poplatků.
 2. Zboží je zasíláno též přepravní společností Česká pošta. Doba doručení u jednotlivých služeb se může lišit podle aktuálních podmínek této společnosti. Aktuální informace o způsobech doručení naleznete v sekci Doprava.
 3. V případě doručení službou Balík do ruky nebo Balík na poštu je garantuje Prodávající dobu dodání do druhého dne od odeslání zboží, je-li zboží skladem.

VI. Dodací lhůta, čas a místo doručení

 1. Způsob doručení zboží si volí Kupující při vyplňování objednávkového formuláře.
 2. Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat vynaložené náklady ve výši již zaplaceného poštovného a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti, a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit dodací podmínky Prodávajícího.

VII. Možnost odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Číslo objednávky (najdete na faktuře)

Číslo daňového dokladu (najdete na faktuře)

Kód zboží nebo název (najdete na faktuře)

Jméno a příjmení

Kontaktní telefon

Emailová adresa

Číslo bankovního účtu/kód banky (pro vrácení ceny zboží)

Důvod vrácení zboží (tato informace slouží ke zkvalitnění služeb)

Určení dne, kdy začíná běžet lhůta pro odstoupení od smlouvy

Vložení identifikačních údajů prodávajícího

Způsob převzetí zboží (zákazník doručí prodávajícímu poštou nebo osobně na prodejnu)

Náklady spojené s vrácením zboží (poneseme my nebo zákazník)

 1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 2. Nejedná-li se o případ případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a jakékoli sankce, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno do čtrnácti 14 dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího. Zboží musí být vráceno prodávajícímu nepoškozené a v původním obalu.
 3. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu doručení po dopravcem garantované smluvní době pro doručení může Kupující od smlouvy odstoupit a zásilku bez sankcí odmítnout. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do 5 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy Kupujícím. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.
 4. Ve lhůtě deseti 10 dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 7.2 obchodních podmínek vrátí Prodávající zaplacenou kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) Kupujícímu nejpozději do čtrnácti 14 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 7.4 obchodních podmínek, a to poštovní poukázkou na adresu případně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží Kupujícím.
 6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká Prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. 7.3 obchodních podmínek je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
 7. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 8. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 9. V případě odstoupení od smlouvy by měl formulář obsahovat:
 10. V případě převzetí Formuláře bude Prodávající Zákazníka písemně informovat prostřednictvím emailu uvedeného Zákazníkem.

VIII. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

 1. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku (po předchozí dohodě s kupujícím) zejména v případech:
 1. když má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího
 2. když není schopen doručit zboží v daném termínu
 3. v případech, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává

IX. Odpovědnost za vady, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením §612 anásl. občanského zákoníku).
 2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, a prodávané zboží je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 3. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 4. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době.
 5. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese provozovny Prodávajícího, kterým je www.army-maskace.cz, RVD army shop, Richard Tůma, Tylova 504, 284 01 Kutná Hora.

X. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
 2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 4. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 53a odst. 1 občanského zákoníku.
 5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

XI. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu. Kupující odesláním objednávky vyslovuje souhlas s předáním osobních údajů (telefonní číslo a/nebo emailová adresa) české poště jako správci a dalším zpracovatelům za účelem uvedeným v poštovních podmínkách příslušné služby.
 4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k Prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Prodávajícího.
 8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 11.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  1. požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
  2. požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na elektronickou adresu Kupujícího.

XII. Doručování dokladů

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou. Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu.
 2. Zpráva je doručena: v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 4. Kupní smlouva je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Obchodní podmíky jsou Kupujícímu přístupné ve veřejné části internetové prodejny v sekci Obchodní podmínky kdykoli i před uzavřením kupní smlouvy.

V Kutné Hoře dne 1. 1. 2014

 

Používá opensource systém OpenCart | R.V.D. army shop, Richard Tůma © 2024 | Created by Casey Kraft in 2013